FEDERACIÓN CATALANA DE CAMPINGS Y C.V. (Catalaanse vereniging van campings)

(Verenigingen van Barcelona, Tarragona, Lleida en Girona)

INTERN REGLEMENT VAN ORDE

Art. 1.- Alle personen die zich inschrijven bij de camping en het campingterrein betreden zijn verplicht om dit regelement en de overige bepalingen die zijn opgenomen in de geldige wetgeving (O.11/7/86.-Art.30.1) na te leven.

Alle openbaar gemaakte particuliere bepalingen van de camping maken deel uit van dit reglement.

Art. 2.- Toegang tot de camping is voorbehouden aan personen die het minimaal noodzakelijke materiaal bij zich hebben en ook werkelijk gaan kamperen. Personen jonger dan 18 jaar die niet vergezeld worden van een meerderjarige die uitdrukkelijk aansprakelijk is voor het gedrag van de minderjarige worden niet toegelaten. (O.11/7/86-art. 30.2 y 31).

Personen die schulden hebben openstaan bij het bedrijf voor het gebruik van eerder verleende diensten die destijds niet betaald zijn, worden niet toegelaten.

Art. 3.- Het staat iedere camping vrij om huisdieren al dan niet toe te laten. Indien ze wel worden toegelaten moeten alle bijzondere bepalingen die daaromtrent zijn vastgelegd worden nageleefd, met name die betrekking hebben op mogelijk gevaarlijke rassen, het tonen van de vereiste papieren, zowel van regeringswege als van sanitaire aard, en de plicht om ze te allen tijden aangelijnd te houden. Daarbij zijn de eigenaren aansprakelijk voor alle schade die de huisdieren zouden kunnen veroorzaken. (L.10/1999-30/07/99).

Art. 4.- De campinggast is verplicht om zowel zichzelf als zijn of haar metgezellen te legitimeren aan de hand van de documenten die de directie van iedere camping voldoende acht, en tevens om de nodige aanmeldingsformulieren te ondertekenen. (O.11/7/86-art.32).

Art. 5.- De geldige tarieven staan vermeld op het officiële bord. De prijzen gelden per dag, volgens het aantal overnachtingen. De campingdag eindigt om 12 uur. Er wordt tenminste één dag in rekening gebracht. Bij vertrek later dan 12 uur wordt er extra dag in rekening gebracht. (O.11/7/86-art.28.2).

Art. 6.- Het opzetten van tenten en het plaatsen van caravans en de overige voertuigen moet plaatsvinden tijdens de openingsuren van de camping en op de daartoe aangewezen plaatsen. Iedere plaats of kampeereenheid is het terrein dat bestemd is voor het parkeren van een voertuig of een camper. (O.11/7/86-art.7.1). Voor een wijziging van plaats of perceel is voorafgaande toestemming vereist.

Art. 7.- Elektrische aansluiting moet worden aangevraagd op het moment van inschrijving. De gebruiker moet verplicht beschikken over een speciale kabel met vochtbescherming (1000 v.) en een geaarde stekker. De aansluiting mag alleen worden verricht door bevoegd personeel. Het verbruik mag in geen geval het toegekende vermogen overschrijden. Het is daarom niet toegestaan om elektrische apparaten aan te sluiten die samen het toegestane vermogen overschrijden of om daartoe handelingen te verrichten aan de installatie.

Art. 8.- Alle diensten die de camping verleent zonder dat dat volgens de geldige toeristische regelgeving vereist is, zijn volkomen vrijwillig van aard. Die diensten kunnen dus op ieder moment geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd.

Art. 9.- Aanbevolen wordt om binnen het campingterrein zo min mogelijk gebruik te maken van voertuigen. Doet u dat wel, beperk de snelheid dan tot 10 mm/u.  Sportief of recreatief gebruik van het voertuig of het oefenen in het besturen van een willekeurig voertuig, met name motorvoertuigen, is niet toegestaan. De overtreder van deze regel is civiel- of strafrechtelijk aansprakelijk in het geval van een ongeluk.

Art. 10.- De camping is niet toegankelijk voor personen die niet op de camping staan. In uitzonderlijke gevallen kan de kampeerder toestemming krijgen om, onder zijn aansprakelijkheid, familieleden en/of vrienden te ontvangen op de camping, altijd voor een beperkte tijdsduur en met achterlating van een legitimatiebewijs en na betaling van het bezoekerstarief. De bezoeker is verplicht om de regels van dit Interne Reglement van Orde na te leven. Bezoekers moeten het campingterrein verlaten vóór de vastgestelde eindtijd en, tenzij hij of zij zich zelf aanmeldt, mag hij niet op de camping overnachten.

Art. 11.- Tussen 24.00 en 07.00 uur moet het stil zijn op de camping. Binnen dat tijdsbestek mag de campinggast geen lawaai maken of luid spreken en moet het volume van geluids- en elektrische apparatuur zodanig zijn afgesteld dat ze de medekampeerders niet storen. Binnen die tijden is het niet toegestaan om met een voertuig over de camping te rijden, met uitzondering van noodgevallen waarvoor voorafgaande toestemming bestaat.

Art. 12.- Plichten.

a) Houd u aan de bijzondere regels die zijn opgesteld door de campingdirectie met het oog op de ordehandhaving en het goede functioneren van de camping.

b) Respecteer de beplanting en vermijd handelingen of het gebruik van elementen die deze zouden kunnen beschadigen.

c) Respecteer de algemene voorzieningen door deze op de juiste wijze te gebruiken en laat ze zodanig achter dat ze geschikt zijn voor nieuw gebruik. Dit geldt ook voor de grond waarop de tenten zijn opgezet. Zorg ervoor dat u de grond weer gelijkmatig achterlaat.

d) Houd u aan de logische normen voor wat betreft de samenleving en de openbare orde en houd daarbij rekening met de bijzondere aard van de campingactiviteit.

e) Breng de directie van de camping altijd op de hoogte van gevallen van besmettelijke ziektes.

f) Doe alle vuilnis in afgesloten zakken en gooi deze weg in de daartoe bestemde containers. 

g) Betaal de diensten waar u gebruik van heeft gemaakt punctueel volgens de tarieven en met inachtneming van de voorwaarden.

h) Verlaat de camping aan het einde van uw verblijf met al uw persoonlijke bezittingen.

i) U dient te beschikken over een individueel brandblustoestel.

j) U dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

k) U dient te beschikken over de overeenkomstige toestemming voor het gebruik van butaan- of propaangas.

l) Neem alle veiligheidsmaatregelen voor uw bezittingen en waardevolle voorwerpen.


Art. 13.- Verbodsbepalingen.

a) Verstoor de rust van de andere campinggasten niet tijdens de stilte-uren.

b) Speel geen spelletjes en beoefen geen sporten die anderen kunnen hinderen of die gevaarlijk kunnen zijn.

c) Steek op het campingterrein geen enkel vuur aan, met uitzondering van butaangasbranders of houtskoolbarbecues en neem altijd de maximale veiligheidsmaatregelen.

d) Breng geen dieren op de camping die niet toegelaten zijn.

e) U mag geen wapens bezitten of voorwerpen die ongelukken kunnen veroorzaken.

f) Laat vuilnis niet achter buiten de daartoe bestemde containers.

g) Nodig geen personen uit die niet op de camping zijn aangemeld, tenzij met toestemming van de directie.

h) Hang geen kleding op op plaatsen waar dat niet toegestaan is of waar anderen er hinder van kunnen ondervinden.

i) Installeer geen omheiningen, hekken of zonneschermen en geen elementen waarvoor geen toestemming is gekregen.

j) Voer geen handelingen uit die schadelijk of nadelig kunnen zijn voor eigendommen, de hygiëne of het aanzien van de camping.


Art. 14.- Het is niet toegestaan om tenten of caravans leeg achter te laten, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de campingdirectie.

Art. 15.- In het geval van wanbetaling of achterlating is de directie van de camping bevoegd om de kampeerelementen over te brengen naar een andere plaats buiten de kampeerzone, zonder de veiligheidsgaranties die de camping biedt, teneinde het perceel onverwijld vrij te maken.

Art. 16.- Tenzij anders overeengekomen verstrijkt de termijn voor het betalen van de bedragen voor verblijven of diensten aan het einde van de dag (om 12 uur). Derhalve kan de klant op ieder moment worden gemaand tot het betalen van de dagen waarvoor de termijn verstreken is. Onder bijzondere omstandigheden, volgens het criterium van de directie, kan er worden verzocht om een vooruitbetaling.

Art. 17.- Campinggasten die dit reglement niet naleven wordt verzocht om de camping te verlaten en indien zij dit niet vrijwillig doen, zullen zij worden uitgezet door de directeur, die daartoe officieel bevoegd is, eventueel met behulp van de handhavingsinstanties. (O.11/7/86-art.30.2)

Art. 18.- Het campingbedrijf is niet aansprakelijk voor diefstal of schade, van welke aard dan ook, waarvan campinggasten en hun bezittingen het slachtoffer kunnen zijn. Het is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door brand veroorzaakt door de campinggasten zelf of door hun eigendommen, weersomstandigheden of andere oorzaken die niet te wijten zijn aan het bedrijf.

Art. 19.- Door aanmelding op de camping verklaart de klant bekend te zijn met het Interne Reglement van Orde en de overige bijzondere regels vermeld in art. 1 paragraaf 2 en daarmee akkoord te gaan.