FEDERACIÓ CATALANA DE CAMPINGS I C.V.

(Associacions de Barcelona, ​​Tarragona, Lleida i Girona)

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR


Art. 1. Tota persona que s’inscrigui i accedeixi al Càmping estarà obligada a complir el present reglament i altres disposicions contingudes en la legislació vigent (O.11 / 7 / 86.-Art.30.1)

Forma part de l’est reglament tota disposició particular del Càmping que sigui exposada públicament.

Art. 2. Només s’admetrà l’entrada a aquelles persones que proveïdes de l’equip mínim necessari, vagin a practicar l’activitat d’acampada. No s’admetrà l’entrada als menors de 18 anys que no vagin acompanyats d’una persona major d’edat que expressament es responsabilitzi de la conducta del menor. (O.11 / 7/86-art. 30.2 i 31).

No s’admetrà l’entrada a qui siguin deutors a l’Empresa per raó de serveis prestats amb anterioritat i els imports no s’hagin fet efectius en el seu dia.

Art. 3. L’admissió d’animals domèstics és facultativa de cada Càmping. En cas de ser admesos, hauran d’atenir a totes les disposicions particulars establertes al respecte, especialment les relatives a les races potencialment perilloses, mostrar la documentació exigible, tant governativa com sanitària i tenir-los permanentment lligats, sent els propietaris els responsables dels perjudicis que puguin ocasionar. (L.10 / 1999-30 / 07/99).

Art. 4. El client haurà d’acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants, amb la documentació que, a criteri de la direcció del Càmping, sigui suficient i signarà els documents necessaris per al seu registre. (O.11 / 7/86-art.32).

Art. 5º.- Les tarifes vigents són les exposades en el cartell oficial. Els preus s’aplicaran per jornada d’acord al nombre de pernoctacions. La jornada de càmping acaba a les 12 hores. Com a mínim es meritarà una jornada i les sortides posteriors a les 12 hores suposaran una jornada més. (O.11 / 7/86-art.28.2).

Art. 6º.- La ubicació de botigues, caravanes i altres vehicles haurà de realitzar durant les hores d’obertura del Càmping i en les places que s’assignin.

Art. 7. La connexió elèctrica s’ha de sol·licitar en el moment de la inscripció.

Art. 8º.- Qualsevol servei prestat pel Càmping, sense que ho exigeixi la normativa turística vigent té caràcter d’absoluta voluntarietat, de manera que es podrà suspendre la seva prestació total o parcialment, en qualsevol moment.

Art. 9º.- Es recomana el menor ús possible de vehicles dins del càmping, limitant la seva velocitat a 10 km / h. No es permet l’ús esportiu, d’esplai o pràctiques de conducció de cap classe de vehicles, especialment els de motor sent l’infractor d’aquesta norma responsable civil o criminal de qualsevol accident.

Art. 10. No es permet l’entrada a persones no allotjades al càmping.

Art. 11º.- Les hores de silenci seran des de les 24,00. a les 07,00 h. Durant aquestes, el client evitarà tota mena de sorolls o veus i regularà els aparells sonors i d’enllumenat de manera que no causin molèsties als seus veïns. Queda prohibida la circulació de vehicles, a excepció d’emergències prèviament autoritzades.

Art. 12º.- Obligacions.

a) Sotmetre a les normes particulars de la Direcció del Càmping encaminades a mantenir l’ordre i el bon funcionament del mateix.

b) Respectar la vegetació existent, evitant les accions o l’ús d’elements que la malmetin.

c) Respectar les instal·lacions en general utilitzant adequadament i deixant-les en condicions per a un nou ús, fins i tot els espais ocupats per les botigues cuidant de fer desaparèixer qualsevol moviment de terra que hagin realitzat.

d) Observar les normes lògiques de convivència i ordre públic, extremant si és possible, en consideració a les particularitats de l’activitat de càmping.

e) Comunicar a la Direcció del Càmping els casos de malaltia contagiosa.

f) Recollir les deixalles de tot tipus en bosses tancades, dipositant-les en els recipients que hi ha amb aquesta finalitat.

g) Pagar puntualment els serveis utilitzats d’acord a les tarifes i condicions establertes.

h) Abandonar el càmping amb tots els estris al final de l’estada contractada.

i) Disposar d’un extintor individual contra incendis.

j) Disposar d’assegurança de responsabilitat civil a tercers.

k) Disposar dels corresponents permisos de gas butà o propà.

l) Adoptar les degudes precaucions per a la seguretat de les seves pertinences i valors.


Art. 13º.- Prohibicions.

a) Pertorbar el descans dels altres campistes durant les hores de silenci.

b) Practicar jocs o esports que puguin ser perillosos o molestar els altres.

c) Encendre sobre el terreny qualsevol tipus de foc, llevat de cuinetes de gas butà o barbacoes amb carbó, adoptant sempre les màximes mesures de seguretat.

d) Introduir animals que no hagin estat autoritzats.

e) Estar en possessió de qualsevol tipus d’arma ú objecte que puguin causar accidents.

f) Abandonar residus fora dels recipients destinats a això.

g) Introduir persones no allotjades al càmping sense autorització de la Direcció.

h) Estendre roba en llocs no autoritzats o on puguin causar molèsties als altres.

i) Instal·lar tanques, tanques o tendals en les parcel·les, així com qualsevol altre element pel qual no s’hagi obtingut prèvia autorització.

j) Realitzar qualsevol classe d’actes que puguin danyar o perjudicar la propietat, higiene o aspecte del càmping.


Art. 14º.- No es permet deixar tendes o caravanes sense ocupants, excepte expressa autorització de la Direcció del Càmping.

Art. 15º.- En cas d’impagament o abandonament, la Direcció del Càmping podrà traslladar els elements d’acampada a un nou emplaçament fora de la zona d’acampada sense les condicions de seguretat que s’ofereixen al càmping, per deixar la parcel·la lliure i expedita.

Art. 16º.- Llevat pacte d’altres condicions, el termini per al pagament de les quantitats meritades per estades o serveis venç al final de la jornada (12 hores). En conseqüència, en tot moment es podrà exigir del client el pagament de les jornades vençudes. En circumstàncies especials, a criteri de la Direcció, es podrà demanar el pagament per avançat.

Art. 17º.- El campista que contravinga algun aspecte d’aquest Reglament serà convidat a abandonar el Càmping i si no ho fa voluntàriament, serà expulsat pel director, qui està oficialment facultat per a això, requerint si és necessari, l’auxili de les forces de l’ordre públic. (O.11 / 7/86-art.30.2)

Art. 18º.- L’Empresa del Càmping no és responsable dels robatoris, sostraccions o danys de qualsevol tipus que puguin ser víctimes els campistes i els seus béns. Tampoc es respondrà dels danys causats per incendis ocasionats pels propis campistes o les seves pertinences, incidències atmosfèriques o qualsevol altra causa aliena a l’empresa.

Art. 19º.- El client, pel sol fet d’inscriure al Càmping, accepta conèixer i dóna la seva conformitat al present Reglament de Règim Interior i totes les altres normes particulars a què es refereix el segon paràgraf de l’article 1er.