FEDERACIÓ CATALANA DE CAMPINGS I C.V.(Associacions de Barcelona, ​​Tarragona, Lleida i Girona)

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Art. 1. Tota persona que s’inscrigui i accedeixi al Càmping estarà obligada a complir el present reglament i altres disposicions contingudes en la legislació vigent (O.11 / 7 / 86.-Art.30.1)

Forma part de l’est reglament tota disposició particular del Càmping que sigui exposada públicament.

Art. 2. Només s’admetrà l’entrada a aquelles persones que proveïdes de l’equip mínim necessari, vagin a practicar l’activitat d’acampada. No s’admetrà l’entrada als menors de 18 anys que no vagin acompanyats d’una persona major d’edat que expressament es responsabilitzi de la conducta del menor. (O.11 / 7/86-art. 30.2 i 31).

No s’admetrà l’entrada a qui siguin deutors a l’Empresa per raó de serveis prestats amb anterioritat i els imports no s’hagin fet efectius en el seu dia.

Art. 3. L’admissió d’animals domèstics és facultativa de cada Càmping. En cas de ser admesos, hauran d’atenir a totes les disposicions particulars establertes al respecte, especialment les relatives a les races potencialment perilloses, mostrar la documentació exigible, tant governativa com sanitària i tenir-los permanentment lligats, sent els propietaris els responsables dels perjudicis que puguin ocasionar. (L.10 / 1999-30 / 07/99).

Art. 4. El client haurà d’acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants, amb la documentació que, a criteri de la direcció del Càmping, sigui suficient i signarà els documents necessaris per al seu registre. (O.11 / 7/86-art.32).

Art. 5º.- Les tarifes vigents són les exposades en el cartell oficial. Els preus s’aplicaran per jornada d’acord al nombre de pernoctacions. La jornada de càmping acaba a les 12 hores. Com a mínim es meritarà una jornada i les sortides posteriors a les 12 hores suposaran una jornada més. (O.11 / 7/86-art.28.2).

Art. 6º.- La ubicació de botigues, caravanes i altres vehicles haurà de realitzar durant les hores d’obertura del Càmping i en les places que s’assignin.

Art. 7. La connexió elèctrica s’ha de sol·licitar en el moment de la inscripció.

Art. 8º.- Qualsevol servei prestat pel Càmping, sense que ho exigeixi la normativa turística vigent té caràcter d’absoluta voluntarietat, de manera que es podrà suspendre la seva prestació total o parcialment, en qualsevol moment.

Art. 9º.- Es recomana el menor ús possible de vehicles dins del càmping, limitant la seva velocitat a 10 km / h. No es permet l’ús esportiu, d’esplai o pràctiques de conducció de cap classe de vehicles, especialment els de motor sent l’infractor d’aquesta norma responsable civil o criminal de qualsevol accident.

Art. 10. No es permet l’entrada a persones no allotjades al càmping.

Art. 11º.- Les hores de silenci seran des de les 24,00. a les 07,00 h. Durant aquestes, el client evitarà tota mena de sorolls o veus i regularà els aparells sonors i d’enllumenat de manera que no causin molèsties als seus veïns. Queda prohibida la circulació de vehicles, a excepció d’emergències prèviament autoritzades.

Art. 12º.- Obligacions.

 1. a) Sotmetre a les normes particulars de la Direcció del Càmping encaminades a mantenir l’ordre i el bon funcionament del mateix.
 2. b) Respectar la vegetació existent, evitant les accions o l’ús d’elements que la malmetin.
 3. c) Respectar les instal·lacions en general utilitzant adequadament i deixant-les en condicions per a un nou ús, fins i tot els espais ocupats per les botigues cuidant de fer desaparèixer qualsevol moviment de terra que hagin realitzat.
 4. d) Observar les normes lògiques de convivència i ordre públic, extremant si és possible, en consideració a les particularitats de l’activitat de càmping.
 5. e) Comunicar a la Direcció del Càmping els casos de malaltia contagiosa.
 6. f) Recollir les deixalles de tot tipus en bosses tancades, dipositant-les en els recipients que hi ha amb aquesta finalitat.
 1. g) Pagar puntualment els serveis utilitzats d’acord a les tarifes i condicions establertes.
 2. h) Abandonar el càmping amb tots els estris al final de l’estada contractada.
 3. i) Disposar d’un extintor individual contra incendis.
 4. j) Disposar d’assegurança de responsabilitat civil a tercers.
 5. k) Disposar dels corresponents permisos de gas butà o propà.
 6. l) Adoptar les degudes precaucions per a la seguretat de les seves pertinences i valors.

Art. 13º.- Prohibicions.

 1. a) Pertorbar el descans dels altres campistes durant les hores de silenci.
 2. b) Practicar jocs o esports que puguin ser perillosos o molestar els altres.
 3. c) Encendre sobre el terreny qualsevol tipus de foc, llevat de cuinetes de gas butà o barbacoes amb carbó, adoptant sempre les màximes mesures de seguretat.
 4. d) Introduir animals que no hagin estat autoritzats.
 5. e) Estar en possessió de qualsevol tipus d’arma ú objecte que puguin causar accidents.
 6. f) Abandonar residus fora dels recipients destinats a això.
 7. g) Introduir persones no allotjades al càmping sense autorització de la Direcció.
 8. h) Estendre roba en llocs no autoritzats o on puguin causar molèsties als altres.
 9. i) Instal·lar tanques, tanques o tendals en les parcel·les, així com qualsevol altre element pel qual no s’hagi obtingut prèvia autorització.
 10. j) Realitzar qualsevol classe d’actes que puguin danyar o perjudicar la propietat, higiene o aspecte del càmping.

Art. 14º.- No es permet deixar tendes o caravanes sense ocupants, excepte expressa autorització de la Direcció del Càmping.

Art. 15º.- En cas d’impagament o abandonament, la Direcció del Càmping podrà traslladar els elements d’acampada a un nou emplaçament fora de la zona d’acampada sense les condicions de seguretat que s’ofereixen al càmping, per deixar la parcel·la lliure i expedita.

Art. 16º.- Llevat pacte d’altres condicions, el termini per al pagament de les quantitats meritades per estades o serveis venç al final de la jornada (12 hores). En conseqüència, en tot moment es podrà exigir del client el pagament de les jornades vençudes. En circumstàncies especials, a criteri de la Direcció, es podrà demanar el pagament per avançat.

Art. 17º.- El campista que contravinga algun aspecte d’aquest Reglament serà convidat a abandonar el Càmping i si no ho fa voluntàriament, serà expulsat pel director, qui està oficialment facultat per a això, requerint si és necessari, l’auxili de les forces de l’ordre públic. (O.11 / 7/86-art.30.2)

Art. 18º.- L’Empresa del Càmping no és responsable dels robatoris, sostraccions o danys de qualsevol tipus que puguin ser víctimes els campistes i els seus béns. Tampoc es respondrà dels danys causats per incendis ocasionats pels propis campistes o les seves pertinences, incidències atmosfèriques o qualsevol altra causa aliena a l’empresa.

Art. 19º.- El client, pel sol fet d’inscriure al Càmping, accepta conèixer i dóna la seva conformitat al present Reglament de Règim Interior i totes les altres normes particulars a què es refereix el segon paràgraf de l’article 1er.